Termékajánló
Általános Szerződési Feltételek
 

A Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a
Rappai Csavar Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 52.
Adószám: 11593096-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09005405
Nyilvántartást vezető bíróság: Csongrád-Csanád Vármegyei Törvényszék Cégbírósága
Bankszámla szám: 11735005-20577124-00000000
E-mail: rappai@rappaicsavar.hu
Telefon: 62/558-778, fax: 62/558-772
 
mint Szolgáltató és az általa a www.rappaicsavar.hu/viszontelado weboldalon működtetett elektronikus áruházon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban együttesen Felek) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. 
 
A szerződéskötés feltételei
Az elektronikus áruházon keresztül nyújtott kereskedelmi kapcsolat távollévő felek között megkötött, nem írásban létrejövő szerződésnek minősül, melyet a szolgáltató nem iktat, így utólag nem hozzáférhető. Az Ügyfél lehet magánszemély, azaz fogyasztó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, illetve lehet cég, egyéni vállalkozás, közület, intézmény, tehát a szakmája, önálló foglakozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró nem természetes személy. Az Ügyfél a Szolgáltató által üzemeltetett internetes áruházban (webáruház) virtuális módon rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális vásárlás folyamata magában foglalja a webáruházban megjelenített áruféleségek közötti böngészést, a termékek kiválasztását, a megrendelés leadását, valamint a Szolgáltatótól a megrendelésről küldött visszaigazolást is. A Rappai Csavar Kft. által üzemeltetett online áruházból való vásárlás feltétele, hogy az Ügyfél előzetesen megismerje és elfogadja jelen szerződési feltételeket. A szerződés a Felek között magyar nyelven jön létre. A Rappai Csavar Kft. fenntartja a jogot, hogy a szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. 
 
A vásárlás menete:
1. A termékeket a "Kosárba tesz” gombra kattintva gyűjtheti össze.
2. A Kosár modulnál megnézheti az Ön által kiválasztott termékeket, valamint az árat és az értéket.
3. A "Kosár" gombra kattintva bármikor megtekintheti a Kosár részletes tartalmát!
4. A mennyiség módosítását átírással, és a „Mennyiség frissítése” gombra kattintással végezheti el, illetve a tételek törlésére is van lehetőség.
 
Új vásárló:
1. Az Ügyfélnek regisztrált vásárlóként van lehetősége használni a webáruházat.
2. Az adatai megadása után megrendelheti a kiválasztott terméket/termékeket. (A megadott adatok módosítására van lehetőség a legutolsó lépésig, a megrendelés elküldéséig!)
3. Ellenőrizze az adatokat!
4. Válassza ki a fizetési módot!
5. Az "Opcionális megjegyzés a megrendeléshez" rovatban közölheti egyéb kéréseit, szállításra vonatkozó igényeit.
6. Ezután már csak a megrendelés elküldése van hátra. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása után az Ügyfél egy automatikus e-mailt kap visszaigazolásként, melyben megtalálja a megrendeléssel kapcsolatos összefoglaló információkat, és tájékoztatást kap arról is, hogy "Ez egy automatikus üzenet, amely a megrendelés beérkezését jelzi rendszerünkbe, és nem minősül az ajánlattétel elfogadásának.". Az automatikus visszaigazoló e-mailben ismét áttekinthetők a szállítási feltételek, illetve csatolt PDF fájlként elküldésre kerül az ÁSZF, mely így elmenthető, kinyomtatható. A megrendelés elfogadásáról, az ajánlattétel megerősítéséről egy külön üzenetben tájékoztatjuk a fogyasztót!
Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, illetve a Szállítási feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
A fogyasztó a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és megrendelése – az ajánlattétel jelen ÁSZF szerinti elfogadása, megerősítése esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. A fogyasztót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a fogyasztó megrendelését, ajánlatát a Vállalkozás 48 órán belül nem fogadja el, erősíti meg, akkor a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttsége alól, illetve élhet az elállási jogával is.
7. Amennyiben házhoz szállítást kért, a munkanapokon 11 óráig leadott megrendelését legkésőbb két munkanapon belül kézhez kapja.
8. A teljesítéskor minden esetben magyar nyelvű Áfás számlát állítunk ki.
 
Elállás, rendelés lemondása
Rendelését a rappai@rappaicsavar.hu email címen mondhatja le.
 
Online vásárlás esetén Önt, amennyiben, mint vásárló, a PTK szerint fogyasztónak minősül, megilleti a 14 napos elállás joga a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján.
 
Az elállást nem kell megindokolnia.
 
Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön  vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
 
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek valamelyikére: (Rappai Csavar Kft. 6724 Szeged, Bakay N. utca 52.; tel: 62/558-778; fax: 62/558-772; elektronikus levélcím: rappai@rappaicsavar.hu).
 
Ön internetes oldalunkon is kitöltheti és elküldheti a mellékelt elállási nyilatkozat mintát, mely nyilatkozat megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolunk Önnek.
 
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 
Amennyiben Ön eláll a szerződéstől a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles személyesen átadni vagy visszaküldeni a Rappai Csavar Kft 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 52. szám alatti címére.  
 
Az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által fizetett teljes összeget, beleértve a kiszállítás díját is. A visszajáró összeget az Ön által eredetileg igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a két lehetőség közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Amennyiben Ön nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Rappai Csavar Kft. nem köteles megtéríteni.  
 
A termék címünkre (6724 Szeged, Bakay N. u. 52.) történő visszaszállításának költsége Önt terheli.
 
A Rappai Csavar Kft. követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.
 
Vitarendezés, panaszkezelés:
Amennyiben a vásárlás során bármilyen problémája, panasza lenne, azt a következő módokon hozhatja tudomásunkra:
 
1. E-mailben, a következő címre írt elektronikus levélben: vevoszolgalat@rappaicsavar.hu
 
2. Postai levélben, a Rappai Csavar Kft. 6724, Szeged, Bakay N. u. 52. szám alatti címére küldve. 
 
3. Telefaxon: a 06-62-558-772-es számunkra küldött levélben.
 
4. Személyesen, nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig: 7.30-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig), a 6724 Szeged, Bakay N. u. 52. szám alatti címen található üzletünkben.
 
5. Telefonon: a 06-62-558-778 és 06-62-558-776-os számainkon, nyitvatartási időben.
 
E-mailben, faxon, vagy postai levélben érkezett panaszát a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképpen a jogszabályban előírt 30 napon belül kivizsgáljuk, érdemben megválaszoljuk és amennyiben panaszát nem tartjuk jogosnak, álláspontunkat meg is indokoljuk.
 
A személyesen, vagy telefonon közölt panaszt megkíséreljük azonnal kivizsgálni és amennyiben az nem orvosolható azonnal, arról jegyzőkönyvet veszünk fel, majd 30 napon belül érdemben megválaszoljuk.
 
Amennyiben panaszát cégünkkel közvetlenül nem sikerült az Önnek megfelelő módon megoldani, lehetősége van a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulni. Az eljárás ingyenes. A testületek pontos nevei és elérhetőségei a következők:
 
 
A Rappai Csavar Kft. székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
 
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (2008. évi XLVII tv.) szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, azonban a Rappai Csavar Kft. mindent megtesz, hogy a működését érintő valamennyi jogszabályt teljes mértékben, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva alkalmazza.
 
Adatvédelmi nyilatkozat:
A Rappai Csavar Kft. kiemelt figyelmet fordít Ügyfelei adatainak biztonságos kezelésére.  Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok az arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek, illetve harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Rappai Csavar Kft. megbízottjaként működik (pl. futárszolgálat). Ekkor azonban a megbízottak a Rappai Csavar Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
 
A megrendelést megelőző regisztráció során megadott adatait Ügyfél a személyes fiókjában bármikor ellenőrizheti, módosíthatja. A Rappai Csavar Kft. lehetővé teszi vásárlói számára adatainak nyilvántartási rendszeréből való törlését. Ehhez kérjük, küldjön egy e-mailt a vevoszolgalat@rappaicsavar.hu címre, amelyben pontosan feltünteti megadott e-mail címét és nevét.
 
A regisztrációkor megadott adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.) kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében és kapcsolattartás céljából kérjük és tároljuk számlázó rendszerünkben. 
 
A Rappai Csavar Kft. által üzemeltetett webáruház Ügyfeleit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formákban értesítheti: e-mail, vagy telefon segítségével.
 
A Szolgáltató által üzemeltetett online áruházban történő regisztráció során lehetősége van rá, hogy önkéntesen feliratkozzon a Rappai Csavar Kft. által e-mailben küldött ingyenes hírlevélre, amelyben akciókról, újdonságokról tájékoztatjuk Ügyfeleinket. A hírlevélre történő feliratkozás a későbbiekben bármikor lemondható a hírlevél végén lévő -leiratkozás- gombra kattintva. 
 
Tárhelyszolgáltató neve, székhelye és elérhetőségei:
Cégnév: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely Cím: 2360 Gyál, Erdősor utca 3. 
Posta Cím: 2225 Üllő, Gyár u. 8.
Telefon: +36-1/348-50-00 Fax: +36-1/348-50-09
 
Szerzői jogi nyilatkozat
A Rappai Csavar Kft. weboldalai, illetve webáruházának tartalma, vagy annak bármely része az 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esnek.
 
Tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni.
 
A Rappai Csavar Kft. hozzájárulását adja, hogy Ön, mint Ügyfél a saját, személyes használatot meg nem haladó mértékben a fentebb említett oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa. 
 
Házhozszállítási feltételek:
A szállítással kapcsolatos információk a Szállítás menüpontban találhatók.
 
Fizetési módok:
- készpénz (bolti, személyes átvétel esetén)
 
- bankkártya (bolti, személyes átvétel esetén) 
 
- utánvét (futárszolgálattal történő kiszállítás esetében átvételkor készpénzben)
 
- előre utalás (ez esetben a számlát e-mailben vagy faxon küldjük el Önnek, majd a csomagba tesszük. A számla ellenértékét a rajta szereplő bankszámla számra szíveskedjen átutalni, az összeg számlánkra érkezése után azonnal átadjuk a futárszolgálatnak a megrendelt termékeket, vagy csomagja üzletünkben személyesen átvehető)
 
Nyitva tartás:
Üzletünk hétfőtől péntekig 7.30 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 12 óra között tart nyitva, ez idő alatt várjuk kedves vevőinket személyes vásárlás, megrendelés, illetve áruátvétel céljából, minden más időpontban internetes áruházunk áll szíves rendelkezésükre.
 
Árak:
Cégünk az Ön megrendelését a megrendelés időpontjában aktuális árakon teljesíti, mely árak a www.rappaicsavar.hu oldalon találhatóak.
 
Tájékoztatjuk, hogy a Rappai Csavar Kft. a termékei aktuális árainak feltüntetésekor és a raktárkészlet mennyiségi változásainak követésekor a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, esetlegesen azonban technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak, ennek megfelelően felhívjuk a figyelmét, hogy ezen hibák esetleges előfordulása esetén a Rappai Csavar Kft. ajánlati kötöttsége nem áll fenn.
 
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:
1. Kellékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Rappai Csavar Kft hibás teljesítése  (fogalommagyarázat: A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás/ a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett) esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Rappai Csavar Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Rappai Csavar Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Rappai Csavar Kft. adott okot.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Rappai Csavar Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Rappai Csavar Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
2. Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát (kellékszavatossági igényt) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
3. Jótállás
Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Rappai Csavar Kft. jótállásra köteles.
 
A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a fentebb említett Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
 
A jótállás időtartama egy év, mely a megrendelt termék megrendelő általi átvételekor kezdődik. A Rappai Csavar Kft. köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
 
A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
 
A Rappai Csavar Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 
A jótállás a jótállási jegy és a számla elvesztése esetén nem érvényesíthető! A kettő közül legalább az egyik megléte szükséges az ügyintézéshez.
 
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen a Rappai Csavar Kft. feltünteti a kicserélés tényét és időpontját. A termék visszaszállítása az ügyfelet terheli (10 kg alatt, tömegközlekedésen szállítható, nem fix bekötésű termék esetén), amennyiben az előbb felsorolt esetek fennállnak a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha ez ott nem megoldható a szállításról a Rappai Csavar Kft., vagy a javítószolgálat gondoskodik.
 
Az átvételtől számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén termékcsere illeti meg a vásárlót, amennyiben átvételtől számított 3 munkanapon belül jelzi a meghibásodás tényét.
 
Jogforrások:
2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 
45/2014. (II.26.) Korm.rend. - A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól,
 
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet - A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
 
151/2003. (IX.22.) Korm.rend. - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
 
1997. évi CLV. törvény - A fogyasztóvédelemről,
 
2013. évi V. törvény - A Polgári Törvénykönyvről.
Kosár
A kosár üres
Felhasználó

Viszonteladói regisztráció

Valuta
EURO Árfolyam
HUF valuta HUF 385.18 Ft